Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Web-professionals hierna te noemen: “Web-professionals”. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Web-professionals, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van één van de online marketing diensten en producten van Web-professionals zoals: Zoekmachine Optimalisatie, Facebook Ads, website realisatie en overige diensten, verklaart

u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie webstudio-professionals een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

 1. Toepasselijkheid
 1. Door ondertekening van een overeenkomst met webstudio-professionals verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van webstudio-professionals en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in

een overeenkomst tussen de opdrachtgever en webstudio-professionals opgenomen wordt. 2

 1. Aanbieding en acceptatie
 1. Alle offertes en prijsopgave door webstudio-professionals zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door webstudio-professionals uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met webstudio-professionals.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door webstudio-professionals blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door webstudio-professionals. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en webstudio-professionals zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht webstudio-professionals niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Webstudio-Professionals zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webstudio-Professionals

het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webstudio-Professionals aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webstudio-Professionals worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webstudio-Professionals zijn verstrekt, heeft Webstudio-Professionals het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De opdrachtgever mag te allen tijde Webstudio-Professionals verzoeken de mediabestedingen van campagnes aan te passen of te pauzeren. De maandelijkse betaalverplichtingen van opdrachtgever jegens Webstudio-Professionals met betrekking tot de contractueel overeengekomen dienstverlening blijft hier tijdens/hierna echter onveranderd van kracht.
 3. Webstudio-Professionals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kersvers Digital is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webstudio-Professionals kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Webstudio-Professionals de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door Webstudio-Professionals of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door

opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 1. Opdrachtgever vrijwaart Webstudio-Professionals voor eventuele aanspraken van derden, die in verband

met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.      3

5. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de samenwerking zoals specifiek omschreven in het contract en door beide partijen akkoord verklaard. Na verloop van de gestelde en akkoord verklaarde contractperiode wordt de samenwerking automatisch voor onbepaalde duur verlengd. Daarbij geldt voorts een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opzegging geschiedt middels schriftelijke notificatie, (gaat in—) tegen het eind van een kalendermaand en wordt afgehandeld met inachtneming van de gestelde opzegtermijn.
 2. Webstudio-Professionals heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en af te handelen als zijnde een opzegging indien blijkt dat derden onderhoud plegen, hebben gepleegd of werken aan of met producten die door Kersvers Digital onderhouden worden.
 3. Webstudio-Professionals heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webstudio-Professionals gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Webstudio-Professionals heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van

faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

 1. Webstudio-Professionals gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. Mocht Webstudio-Professionals onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Webstudio-Professionals alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Webstudio-Professionals een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Door Webstudio-Professionals gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze geleverd.

7. Overmacht

 1. Webstudio-Professionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Webstudio-Professionals als gevolg van

overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 1. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Webstudio-Professionalsl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer

4

in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Webstudio-Professionals geconcludeerd wordt dat dit niet

meer mogelijk is, zal de overeenkomst

in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Webstudio-Professionals tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn in Euro (S) en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Webstudio-Professionals minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website of het leveren van marketing diensten wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Webstudio-Professionals is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Webstudio-Professionals het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt Webstudio-Professionals zich het recht voor eventuele lopende

werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn

ontvangen.

 1. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Webstudio-Professionals.
 2. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Webstudio-Professionals een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 3. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Webstudio-Professionals hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 4. Indien Webstudio-Professionals abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Webstudio-Professionals het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of 5

diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Webstudio-Professionals heeft voldaan.

 1. Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot opschorten c.q. verrekenen ten aanzien van het

gefactureerde bedrag.

10. Copyright

 1. Het eigendom van door Webstudio-Professionals verstrekte ideeën, concepten of (proef)— ontwerpen blijft volledig bij Webstudio-Professionals, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het Laatste geval kan Webstudio-Professionals hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Webstudio-Professionals gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. Webstudio-Professionals behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. AI het door Webstudio-Professionals vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Webstudio-Professionals niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Webstudio-Professionals bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Webstudio-Professionals weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Webstudio-Professionals op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Webstudio-Professionals of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webstudio-Professionals.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webstudio-Professionals slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot aan het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webstudio-Professionals voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Webstudio-Professionals voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Webstudio-Professionals.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Webstudio-Professionals kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. Webstudio-Professionals is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de 6

opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

 1. De opdrachtgever dient Webstudio-Professionals terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Webstudio-Professionals geleden schade.
 2. Webstudio-Professionals is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt

toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

 1. Webstudio-Professionals is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling

 1. Webstudio-Professionals heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Webstudio-Professionals niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Webstudio-Professionals zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Webstudio-Professionals kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Webstudio-Professionals gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Webstudio-Professionals noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Webstudio-Professionals, waarna Webstudio-Professionals deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Webstudio-Professionals binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden 7

 1. Webstudio-Professionals behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de

wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk aangezegd waarna de gestelde opzegtermijn zal worden gehanteerd.

16. Overig

 1. Webstudio-Professionals  zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Webstudio-Professionals.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Webstudio-Professionals zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe

opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

 1. Webstudio-Professionals is vrij om het logo van Opdrachtgever toe te voegen op de website maar zal nimmer resultaten gebruiken voor promotiedoeleinden.
 2. Webstudio-Professionals behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Webstudio-Professionals te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webstudio-Professionals en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend

het Nederlandse recht van toepassing.

 1. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Webstudio-Professionals met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Webstudio-Professionals beslissend.